വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധ്യാനം

പ്രകൃതി സങ്കലനം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ശാസ്ത്രം ആണ്. വാസ്തുവിദ്യയിലെ ഗണിതഭാഗവും പ്രവിധികളും ഈ ഉദ്ദേശമാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൂഘടനയ്ക്കും ഊർജ്ജവ്യവസ്ഥയ്ക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കുമിണങ്ങുന്ന ഒരു വിജ്ഞാന ശാഖയാണിത്. ഭൗമാന്തരീക്ഷം തന്നെ 70% ത്തിൽ പരം നൈട്രജനും 20% ലധികം ഓക്സിജനും ബാക്കി ഇതര വാതകങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ്. പ്രാപഞ്ചികമായ ഈ അനുപാതംതന്നെ മനുഷ്യശരീരത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും അനാദിയായ ആത്മഐക്യബന്ധം ദൃഢീകരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ ഏത് നിർമ്മിതി ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ വിശ്വസിദ്ധാന്തം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടി വരും. അളവുകളുടെ ആനുപാതികമാണല്ലോ നമ്മെയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത്. മൃഗപക്ഷികൾക്കും ഇതു ബാധകമാണല്ലോ ? ഒരു ഗൃഹം നിർമിക്കുമ്പോൾ ഈ ആനുപാതികത്വം അനിവാര്യമാകുന്നു. ഗൃഹത്തിനിണങ്ങുന്ന അധിഷ്ടാനവും, ഭിത്തിയും പൊക്കവും മേൽക്കൂരയും തദനുസ്മൃതമായി മറ്റു ഘടകങ്ങളും പൊതു ദീക്ഷിച്ചേ തീരൂ. പ്രകൃതിയുടെ പരിച്ഛേദം തന്നെ മർത്യനും, മർത്യപരിച്ഛേദം തന്നെ ഗൃഹവും.ഇങ്ങനെ ആദിമൂലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമന്വയം നമുക്ക് ദർശിക്കാം. ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം അഖിലവും അഖണ്ഡവുമായ ഊർജ്ജത്താൽ പൂരിതമാണ്. ഈ നിയമം വാസനിർമിതിക്കും ബാധകമാകുന്നു.

വൈദേശീകമായ നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവികലമായ അനുകരണം കൊണ്ടും, പാരമ്പര്യനിസാരമെന്ന അക്ഷ്യന്തവമായ മുൻവിധിയോടെ പ്രേരണകൊണ്ടും നമുക്ക് നഷ്ടപ്രാപ്യമായ സ്ഥാപ ത്യ വേദത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് വാസ്തുവിദ്യ ഗുരുകുലം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഗൃഹങ്ങളിൽ ആവശ്യാനുസരണം ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതും വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അനുനയത്വം തെളിയിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ വാസ്തുശാസ്ത്രം

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.

വാസ്തുവിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വസ്തുതകൾ

പ്രകൃതി സങ്കലനം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ശാസ്ത്രം ആണ്. വാസ്തുവിദ്യയിലെ ഗണിതഭാഗവും പ്രവിധികളും ഈ ഉദ്ദേശമാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൂഘടനയ്ക്കും ഊർജ്ജവ്യവസ്ഥയ്ക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കുമിണങ്ങുന്ന ഒരു വിജ്ഞാന ശാഖയാണിത്. ഭൗമാന്തരീക്ഷം തന്നെ 70% ത്തിൽ പരം നൈട്രജനും 20% ലധികം ഓക്സിജനും ബാക്കി ഇതര വാതകങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ്. പ്രാപഞ്ചികമായ ഈ അനുപാതംതന്നെ മനുഷ്യശരീരത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും അനാദിയായ ആത്മഐക്യബന്ധം ദൃഢീകരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ ഏത് നിർമ്മിതി ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ വിശ്വസിദ്ധാന്തം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടി വരും. അളവുകളുടെ ആനുപാതികമാണല്ലോ നമ്മെയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത്. മൃഗപക്ഷികൾക്കും ഇതു ബാധകമാണല്ലോ ? ഒരു ഗൃഹം നിർമിക്കുമ്പോൾ ഈ ആനുപാതികത്വം അനിവാര്യമാകുന്നു. ഗൃഹത്തിനിണങ്ങുന്ന അധിഷ്ടാനവും, ഭിത്തിയും പൊക്കവും മേൽക്കൂരയും തദനുസ്മൃതമായി മറ്റു ഘടകങ്ങളും പൊതു ദീക്ഷിച്ചേ തീരൂ. പ്രകൃതിയുടെ പരിച്ഛേദം തന്നെ മർത്യനും, മർത്യപരിച്ഛേദം തന്നെ ഗൃഹവും.ഇങ്ങനെ ആദിമൂലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമന്വയം നമുക്ക് ദർശിക്കാം. ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം അഖിലവും അഖണ്ഡവുമായ ഊർജ്ജത്താൽ പൂരിതമാണ്. ഈ നിയമം വാസനിർമിതിക്കും ബാധകമാകുന്നു.

വൈദേശീകമായ നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവികലമായ അനുകരണം കൊണ്ടും, പാരമ്പര്യനിസാരമെന്ന അക്ഷ്യന്തവമായ മുൻവിധിയോടെ പ്രേരണകൊണ്ടും നമുക്ക് നഷ്ടപ്രാപ്യമായ സ്ഥാപ ത്യ വേദത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് വാസ്തുവിദ്യ ഗുരുകുലം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഗൃഹങ്ങളിൽ ആവശ്യാനുസരണം ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതും വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അനുനയത്വം തെളിയിക്കുന്നു.

വാസ്തു-ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധ്യാനം

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധ്യാനം

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധ്യാനം

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധ്യാനം

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധ്യാനം

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധ്യാനം

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധ്യാനം

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധ്യാനം

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധ്യാനം

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധ്യാനം

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധ്യാനം

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധ്യാനം

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധ്യാനം

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധ്യാനം

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധ്യാനം

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധ്യാനം

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധ്യാനം

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധ്യാനം

Click on the adventure logo at the top to scroll up. Nullam a finibus dui. Nullam malesuada vitae odio et fringilla.